מילון מונחים


בעמוד זה אספנו עבורכם רק את המושגים החשובים שכדאי שתכירו לפני לקיחת משכנתא. כל מושג כזהיכול להטעות אתכם אם לא תבינו אותו נכון.

ביטחונות
ביטחונות הם הערבות שהבנק מקבל כנגד ההלוואה, למשל משכון הנכס, ערבים, סכום כסף שסגור בתוכנית חסכון וכו'.

ביטוח חיים למשכנתא
כדי לקחת משכנתא על הלווה להחזיק בפוליסה של ביטוח חיים מיוחד, במקרה של מוות זכאי הבנק לקבל מהביטוח את החלק היחסי שמגיע לו בעבור ההלוואה.

גרייס הלווואת גירייס
מדובר בהלוואה בה נדחים תשלומי ההלוואה (קרן או ריבית), לתקופה קצובה או לסוף תקופת ההלוואה. כמובן שהתשלום הסופי יהיה גבוהה ממסלול הלוואה רגיל

גרירת משכנתא
כאשר בעל נכס מוכר וקונה נכס אחר, יכול הוא להחליט לא לפרוע את ההלוואה של הנכס הנמכר, ובמקום זה יש להעביר את השעבוד הקיים ולהעבירו לנכס החדש, תנאי המשכנתא בד"כ נשמרים, אך ייתכנו שינויים.

דמי רישום משכון
אגרה הנקבעת על ידי משרד המשפטים עבור רישום משכון רשם המשכונות.

הון עצמי
סכום כסף ראשוני שצריך הלווה להחזיק כדי לקבל הלוואת משכנתא. ברוב המקרים ידרשו הבנקים למשכנתאות הון עצמי של 20% עד 40% מגובה שווי הנכס (תלוי בעיר ובאזור בו נרכש הנכס). הבנק ממשכן 100% מהנכס ובכך מבטח את עצמו בדרך נוספת.

החזר קרן
קרן ההלוואה היא הסכום אותו קיבל הלווה, לצורך הדוגמא, אם ההלוואה היא 100 ₪, בריבית של 10%, ובתום התקופה יחזיר הלווה 110 ₪, החזר הקרן הוא 100 ₪ והחזר הריבית הוא 10 ₪.

החזר ריבית
ריבית ההלוואה היא הסכום אותו יש להחזיר על ההלוואה, לצורך הדוגמא, אם ההלוואה היא 100 ₪, בריבית של 10%, ובתום התקופה יחזיר הלווה 110 ₪, החזר הקרן הוא 100 ₪ והחזר הריבית הוא 10 ₪.

היטל השבחה
תשלום לרשות מבעל הנכס הנובע בעקבות עלייה בערך הנכס אשר נגרם כתוצאה משיפור בזכויות הבנייה, הרחבת הבנייה, שינוי ייעוד הקרקע גובה היטל ההשבחה הינו 50% מערך ההשבחה.

הלוואה משלימה
בעזרת הלוואה משלימה ניתן לרכוש נכס גם ללא הון עצמי, למשל, הבנק נותן מינוף של 80% על הנכס, ו20% ניתן ללוות באופן פרטי מגורמים חוץ בנקאיים.

הלוואת פריים
הלוואה על בסיס ריבית ה"פריים" היא הלוואה שהקרן בה אינה צמודה למדד כלשהו והריבית היא ריבית כלשהי שהבסיס שלה הוא ה"פריים". (למשל פריים+2%)

הלוואה צמודה לדולר
הלוואה שהקרן שלה צמודה לדולר והריבית היא ריבית "ליבור" בתוספות או בהפחתה של אחוז מסוים קבוע ומוסכם מראש.

הלוואה צמודה למט"ח
הלוואה שהקרן שלה צמודה למט"ח ונושאת ריבית לפי מדד מטבע חוץ מסוים (דולר, אירו, ין יפני וכו'), בתוספת או בהפחתה של אחוז מסוים קבוע ומוסכם מראש.

הלוואה צמודת מדד בריבית משתנה
הלוואה שהקרן בה צמומה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית המשתנה עפ"י נוסחה קבועה ומוסכמת מראש.

הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה
בהלוואה זו הריבית קבועה, אך הקרן צמודה למדד. בהלוואה מסוג זה, שינויים אינפלציוניים משפיעים על החזר ההלוואה.

הלוואה בריבית קבועה
בהלוואה זו ההחזר קבוע מראש לאורך כל חיי ההלוואה ולא יכול בו שום שינוי. טווח הריביות נע בד"כ בטווחים של 5% ל – 8%.

הלוואת גישור \ הלוואת בלון
הלוואה לתקופה קצרה או קצובה בזמן, (עד שנתיים), שבה לא משולמים תשלומי הקרן והריבית של המשכנתא. ביום הפירעון ההלוואה מוחזרת במלואה בתוספת הריבית שנקבעה מראש., הלוואה זו מתאימה לרוכשי דירה חדשה, שטרם מכרו את דירתם הישנה.

הצמדה
בהינתן מדד כלשהו,מטרת ההצמדה היא התאמת ערכם הנוכחי של מחירים, לשינויים ברמת המחירים במשק, ביחס לערכם בתקופה מסוימת בעבר.

טאבו
לשכת רישום מקרקעין המקום שנרשם ומתנהל בו "פנקס רישום הזכויות במקרקעין", "פנקס בתים משותפים" ו"פנקס שטרות, לגבי מקרקעין שאינם מסודרים". בפנקסים רשומים זכויות במקרקעין, עסקאות הנעשות בהן, הערות אזהרה, משכנתאות, עיקולים וכל רישום הקשור למקרקעין על פי דין. הפנקסים מתנהלים לפי אזורים וכל אדם רשאי לעיין במאגר ולקבל מהרשם, תמורת אגרה, נסח טאבו, העתק פרטי רישום הנכס ומספרו בפנקס רישום הזכויות במקרקעין.

לוח סילוקין
לוח תשלומים המציג את החזר ההלוואה, הריבית והקרן, למשך מספר החודשים בה מוחזרת ההלוואה. בד"כ לא ניתן לחזור מראש את התשלום המדויק, כיוון שהריבית העתידית אינה ידועה, אך הטבלה מספקת אינדיקציה.

לוח שפיצר 
לוח סילוקין הבנוי מתשלומים תקופתיים קבועים, הכוללים החזרי קרן ותשלומי ריבית.

מדד המחירים לצרכן
מדד המתפרסם אחת לחודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המשקף את השינויים החודשיים במחירי סל מוצרים ושירותים של משפחה ממוצעת בישראל.

מינהל מקרקעי ישראל
המינהל גוף שהוקם על ידי הממשלה לניהול המקרקעין בישראל. המינהל מחכיר את קרקעות המדינה ומנהל מאגר מידע הפתוח לעיון הציבור ובו פרטים על התקשרויות חוזיות של המינהל לגבי מקרקעין שבניהולו, אשר אינם רשומים בפנקסי המקרקעין, זכויות לגבי המקרקעין, התחייבויות של המינהל לרישום משכנתא בנוגע למקרקעין בעת רישומים בפנקסי רשם המקרקעין וכל רישום הקשור על פי דין.

מס מכירה
מס המשולם בעת מכירת דירה המחושב כאחוז מסוים (לפי קריטריונים) משווי הזכות הנמכרת, ללא קשר לשבח (רווח) של המוכר. דירת מגורים הפטורה מתשלום מס שבח פטורה גם מתשלום מס מכירה.

מס רכישה
מס המשולם בעת רכישת דירה, כאחוז מסוים משווי הזכות הנמכרת, ללא קשר לשבח (לרווח) של המוכר, ועפ"י קריטריונים מסוימים.

מס שבח
מס שבח הוא המס המוטל על ההשבחה של הנכס, כלומר הרווח שנוצר למוכר בין הקנייה למכירה. למשל, דירה שנרכשה במיליון ₪ ולאחר שנה נמכרה במיליון מאה ₪, התשלום שבח הוא אחוז מסוים מהמאה אלף ₪ – כלומר הרווח.

משכנתא בריבית משתנה
הלוואה כנגד נכס, כאשר הריבית משתנה במועדים קבועים, לפי נוסחת שינוי ידועה מראש. המכונה תמהיל המשכנתא.

משכנתא בריבית קבועה
בהלוואה זו ההחזר קבוע מראש לאורך כל חיי ההלוואה ולא יכול בו שום שינוי. טווח הריביות נע בד"כ בטווחים של 5% ל – 8%.

משכנתא משולבת
במשכנתא משולבת, תמהיל המשכנתא יכול להיות כל דבר, למשל 5 שנים בריבית קבועה, 5 שנים בריבית משתנה, 5 שנים צמודה לדולר וכו'.

קרן
הקרן היא סכום ההלוואה שניתנה ללווה ע"י המלווה, ללא הריבית.

ריבית
ריבית היא למעשה מחיר הכסף. שיעור הריבית נקבעת באחוזים מהקרן ומחושבת לפי שנה. למשל, אם הריבית על הלוואה היא 12%, אז מדובר באחוז לחודש. (בפועל הפעולה יותר מורכבת והיא מכונה ריבית דריבית)

ריבית אפקטיבית 
הריבית השנתית המכילה בתוכה כבר את הריבית דריבית. (עינו בריבית דריבית)

ריבית בנקאית
ריבית על ההלוואות אותה קובע הבנק, לפי תעריפון קבוע

ריבית בנק ישראל
ריבית הנקבעת ע"י נגיד בנק ישראל, על ההלוואות שנותן בנק ישראל לבנקים.

ריבית דריבית
בפועל מדובר בריבית נדחית מצטברת. משמשת בעיקר לחישוב יתרת ההלוואה. הרעיון הוא להחסיר את הסכום ששולם (רק הקרן) ולחשב את הריבית מחדש. למשל, אם נלקחה הלוואה של 120 ₪ למשך שנה, הריבית בחודש הראשון היא על 120 ₪, אך בחודש השני היא רק על 110 ₪ (בהנחה שהלווה מחזיר 10 ₪ בחודש) וכן הלאה.

ריבית ליבור 
שיעור הריבית הנהוגה בהלוואות יורו ודולר, אשר נקבעת בבנקים המרכזיים של לונדון. ומתעדכנת מדי שלושה או שישה חודשים.

ריבית משתנה 
ריבית על הלוואה, שאינה קבועה לכל תקופת ההלוואה, אלא משתנה במועדים קבועים מראש ועפ"י סיכום בין המלווה ללווה.

ריבית נומינלית
נקראת גם ריבית תעריפית, זו ריבית ללא התייחסות למדד ולכן בד"כ היא אינה מדויקת.

ריבית פיגורים 
מדובר במילה יפה יותר לקנס אותו יתבקש לשלם הלווה בגין תשלומים או סכומים שלא שולמו במועדם.

ריבית פריים
הריבית הבנקאית הבסיסית שנקבעת על ידי הבנקים לצורך חישוב עסקאות ביניהם, לפי ריבית בנק ישראל.

ריבית קבועה 
ריבית קבועה לכל תקופת ההלוואה ונקבעת בהסכם ההלוואה

ריבית ריאלית
זו הריבית בפועל, כלומר שיעור הריבית בתוספת המדד. למשל: אם הריבית השנתית היא 4% והמדד עלה בשנה ב 3% , אזי הריבית הריאלית היא 7%.